Uncategorized @fa

بافندگی حلقوی تاری

بافندگی حلقوی تاری

1- مقدمه

یکی از بافت های رایج در صنعت نساجی که دارای محدوده مصرف گسترده ای اعم از منسوجات خانگی، پوشاک پارچه های صنعتی و منسوجات فنی می باشد، بافت حلقوی تاری است. اصول ساختار این نوع پارچه ها، تشکیل حلقه های پی در پی در سراسر طول پارچه توسط هر نخ تار است که این حلقه ها، در حین عمل بافندگی، با حلقه ای مجاور که توسط نخ های مجاور تشکیل شده اند، درگیر شده و یک بافت را پدید می آورند. شکل 1 معرف ساده ترین ساختار بافت حلقوی تاری است که از آن با نام بافت پایه پارچه حلقوی تاری یاد میشود. همانطور که در شکل مشهود است توسط تک سر نخ تغذیه شده به هر سوزن، حلقه بافت شکل گرفته و برای هم گیری حلقه ها با یکدیگر و متعاقباً تشکیل پارچه، سر نخ ها حرکتی عرضی بین سوزن ها خواهند داشت. در ادامه، سوزن حلقه جدید تشکیل شده را از میان حلقه شکل یافته توسط دیگر سرنخ در سیکل قبلی بافت، با کشش، عبور می دهد.

برای مثال، بافت نمایان در شکل 1 ، توسط چهار سوزن تشکیل شده است، و از آنجایی که هر سوزن در بافندگی حلقوی تاری، برای تشکیل حلقه، نیاز به یک سر نخ مجزا دارد، پس چهار سرنخ برای شکل گیری این بافت پایه، استفاده شده است؛ در نتیجه می توان عنوان نمود که برای تولید پارچه (در سیستم حلقوی تاری)، حداقل به تعداد سوزن های موجود

 

در ماشین بافت، سرنخ احتیاج است. در شکل 2 ساختار بافت پایه حلقوی پودی (دیگرنوع بافت حلقوی) نشان داده شده است که درآن نیز چهار سوزن، شکل دهنده بافت مذکورند. با توجه به دو شکل، می توان تفاوت اساسی بین این دو نوع بافت حلقوی (تاری و پودی) را تبیین نمود: در سیستم بافت حلقوی پودی، نخ در جهت پودی بافت (افقی) تغذیه شده و ادامه مسیر میدهد و در واقع کل سوزن ها با همان یک سر نخ تغذیه شده، یک رج بافته شده را پدید می آورند. عیناً همانند سیستم بافت حلقوی دستی که کل ساختار پارچه، با یک سرنخ تغذیه شده، بافته می شود. اما در بافت حلقوی تاری همانطور که ذکر شد برای هر سوزن یک سرنخ نیاز است.

2- تعاریف عمومی 1-2- رج

یک رج عبارت است از یک ردیف افقی از حلقه های تشکیل شده توسط سوزن ها در یک سیکل بافت. دربافندگی حلقوی تاری، تمام سوزن ها عملیات بافت را در یک زمان انجام می دهند، بنابراین یک رج بافته شده تمام عرض پارچه را شامل می شود (هر رج، طی یک چرخش شفت اصلی تشکیل می شود).

2-2- ردیف

یک ردیف عبارت است از یک ستون عمودی از حلقه ای شکل گرفته توسط یک سوزن، که تعداد ردیف ها در یک پارچه نمایانگر تعداد سوزن ها در عرض ماشین بافندگی می باشد.

3-2- اجزای حلقه

هر حلقه در بافندگی تاری از دو بخش تشکیل شده است. اولین قسمت خود حلقه می باشد که تشکیل شده است از یک نخ، که به دور سوزن پیچیده شده و از درون حلقه قبلی عبور کرده است. این قسمت حلقه رو خوانده می شود. قسمت دوم حلقه،طولیازنخمیباشدکهحلقههاراازیکرجبهرجیدیگرمتصلمینمایدکهبهاینقسمتحلقهپشتگفتهمی شود. این بخش از حرکت عرضی سر نخها، در پشت سوزن ها شکل می گیرد. طول هر حلقه پشت بستگی به فاصله میان سوزن ها دارد. هر چه حلقه پشت طو نی تر باشد (باتوجه به فاصله سوزن ها) جابه جایی آن بیشتر در جهت عرضی قرار می گیرد و با این عمل استحکام عرضی افزایش می یابد. و به همین طریق هر چه حلقه پشت کوتاهتر باشد پایداری طولی افزایش می یابد. طول حلقه پشت همچنین در وزن پارچه موثر است. زمانیکه طول حلقه پشت زیاد باشد نخ بیشتری به پارچه تغذیه می شود. این حلقه پشت بلند در مسیر خود، از تعداد بیشتری ردیف عبور می کند و به همین لحاظ پارچه

سنگین تر، ضخیم تر و فشرده تر می شود.

از آنجایی که حلقه پشت متصل به پایه حلقه می باشد، کششهای نخ های تار سبب شیب دار شدن (کجی) حلقه ها میگردد. به لحاظ کنترل ابعاد پارچه چه در جهت عرضی و چه در جهت طولی و برای دستیابی به ظاهر بهتر در پارچه با حلقه های برجسته، می بایست از سری دوم سرنخ ها استفاده نمود. این سری دوم از سرنخها، معمو ً از حرکت عرضی، مخالف سری

اول سرنخها برخوردار هستند و قابل ذکر است برابری طول حلقه پشت پارچه در این دو سری از سرنخ ها الزامی نیست. شکل 3 نمایانگر طرح خاصی از بافت می باشد که کنیت نام دارد. در این بافت یکسری از سرنخها حرکت عرضی بین دو سوزن دارند در صورتیکه سری دوم سر نخها حرکت عرضی بیشتری نسبت به سری اول را دارا میباشند.

4-2- پشت فنی پارچه

بافت حلقوی تاری ساده دارای دو روی یکسان نمی باشد. شکل 4 سطحی از پارچه را نشان می دهد که بافنده هنگام کار روی ماشین آن را می بیند. این سطح از پارچه که حلقه های پشت در آن دیده می شود، پشت فنی نامیده می شود و از طریق حلقه های پشت شناور روی سطح پارچه قابل تشخیص است. (شکل 4)

5-2- روی فنی پارچه

در این سمت از پارچه ساختار حلقه ها نمایان است (شکل 5). وقتی پارچه با بیش از یک سری سر نخ بافته میشود، تمامی نخهایی که حلقه رو را روی به وجود می آورند، در حلقه ظاهر می شوند. در اکثر موارد نخهایی که نزدیکترین فاصله را به جلوی ماشین دارند بقیه را می پوشانند. بنابراین یک اثر پوشانندگی بر روی پارچه میگذارنند. چگونگی اثر پوشانندگی،

با توجه به شرایط بافندگی و تنظیمات ماشین و نخ به کار رفته متفاوت است.

6-2- حلقه های باز و بسته

در بافندگی حلقوی تاری، بسته به روشی که نخها برای تشکیل حلقه رو گرداگرد سوزنها می پیچند دو شکل متفاوت از حلقه به دست می آید. زمانیکه حلقه رو و حلقه پشت بعدی در یک راستا تشکیل می شوند، حلقه باز شکل میگیرد (شکل6). اگر حلقه رو و حلقه پشت بعدی در جهت خ ف یکدیگر در حال شکل گیری باشند، حلقه بسته تشکیل می

گردد (شکل7).

رایج ترین نوع حلقه که در اکثر ساختارهای بافت حلقوی تاری بکار می رود نوع بسته آن می باشد. هرگاه نیاز خاصی وجود دارد یا محدودیتهای تکنیکی اعمال می شود از حلقه باز استفاده می شود. از آنجایی که حلقه رو تاثیر بسزایی بر خصوصیات اصلی پارچه تولیدی دارد، بنابراین توجه ویژه به این امر و همچنین جهت این نوع حلقه، حائز اهمیت است.

7-2- تراکم حلقه

تراکم حلقه در پارچه عبارتست از تعداد حلقه ها در یک سطح مربع شکل به اندازه یک اینچ مربع یا سانتیمتر مربع. دانسیته حلقه از حاصل ضرب تعداد رجها در تعداد ردیفهای این سطح به دست می آید. تعداد ردیفها در واحد طول را می توان در ابتدا از تعداد سوزنها در واحد طول در ماشین بافندگی بدست آورد. این فاکتور را گیج ماشین می نامند که به تعداد سوزنها در اینچ گفته می شود. امروزه گیج تمام ماشینهای بافندگی بدین طریق محاسبه می شود. بعضی از پارچه های حلقوی تاری بعد از ترک منطقه بافت تمایل به جمع شدن در جهت عرضی دارند. بنابراین تعداد ردیفها در اینچ نسبت به تعداد سوزنها در همان عرض افزایش می یابد. برای مثال در ساختار پارچه ک نیت بافته شده بر روی ماشینی با گیج 22 (تعداد سوزنها در یک اینچ) تعداد ردیفهای شمارش شده در یک اینچ بعد از رهایی پارچه از منطقه بافت 36 عدد بوده است. تعداد رجها به تنظیمات ماشین و نحوه عملیات بافت بستگی دارد. در این میان حلقه قابلیت ازدیاد طول دارد که در نتیجه پارچه شل و یا کوچکتر می گردد. مث ً اگر شکل 2 به عنوان یک اینچ مربع از یک پارچه در نظر گرفته شود تعداد رجها سه عدد در اینچ خواهد بود در حالیکه تعداد ردیفها چهار عدد می باشد. درکل تراکم حلقه در این پارچه 12 می باشد. نکته قابل ذکر اینکه تعداد ردیفها توسط گیج یک ماشین و همچنین ساختمان یک پارچه مشخص می شود. در این حال یک بافنده تنها قادر به ایجاد تغییر در تعداد رجها می باشد. به همین لحاظ در صنعت حلقوی تاری، عمده ترین فاکتور مشخص کننده خصوصیات یک پارچه تعداد رجهای آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن