نخ کش (لاکرا)

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
برند هوافن، كارتن ٣٣،٦٠٠ كيلويی، تاريخ جديد
107,000 تومان
كش ٢٠
25 اسفند 1398
برند كرورا، ترك، كارتن ٤١،٠٤٠ كيلويی، تاريخ جديد
112,000 تومان
كش ٢٠
25 اسفند 1398
برند كرورا، چين، كارتن ٣٠ كيلويی، تاريخ جديد
109,000 تومان
كش ٢٠
25 اسفند 1398
برند اسه پورا، چين، كارتن ٢٦،٤٠٠ كيلويی، تاريخ جديد
106,000 تومان
كش ٢٠
25 اسفند 1398
برند، كرورا ويتنام، كارتن ٣٠ كيلويی، تاريخ جديد
109,000 تومان
كش ٢٠
25 اسفند 1398
برند تكسيلون، كره ای، كارتن ٢٤ كيلويی، مخصوص جوراب بافی
85,000 تومان
كش ٢٠
25 اسفند 1398
برند هوافن، چين، تاريخ جديد
100,000 تومان
كش ٣٠
25 اسفند 1398
برند كرورا، ترك، تاريخ جديد
103,000 تومان
كش ٣٠
25 اسفند 1398
برند كرورا، چين، تاريخ جديد
100,000 تومان
كش ٣٠
25 اسفند 1398
برند اسه پورا، چين، تاريخ جديد
97,000 تومان
كش ٣٠
25 اسفند 1398