نخ DTY ترویرا

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
ايرانی
75/144 سفيد
19 فروردین 1399
ايرانی
75/144 مشكی
19 فروردین 1399
ايرانی
100/144 سفيد
19 فروردین 1399
ايرانی
100/144 مشكی
19 فروردین 1399
ايرانی
150/144 سفيد
19 فروردین 1399
ايرانی
150/144 مشكی
19 فروردین 1399
ايرانی
100/48 سفيد
19 فروردین 1399
ايرانی
100/48 مشكی
19 فروردین 1399
ايرانی
150/48 سفيد
19 فروردین 1399
ايرانی
150/48 مشكی
19 فروردین 1399