نخ

پارامترهای ماشین های بافندگی

پارامترهای ماشین های بافندگی

بافندگی، تکنیکی است که توسط آن میتوان یک سطح بافته شده ایجاد کرد. سطح بافته شده عبارت است از سطحی که از بافت رفتن حداقل دو دسته نخ عمود برهم تشکیل شده باشد. نخ دسته اول که در جهت طولی پارچه قرار دارد، تار و نخ دسته دوم که در عرض پارچه قرار میگیرد، پود نامیده میشود. در پارچه بافته شده باید این دودسته نخ کاملا بر هم عمود باشند. به منظور انجام این عمل احتیاج به مکانیزمی است که نخ های تار را به دو سطح که با یکدیگر زاویه میسازند، تقسیم کند تا حامل نخ پود بتواند از داخل آن عبور کند این زاویه را دهنه کار مینامند. شکل ۱

حامل نخ پود از داخل این دهنه عبور میکند و نخ پود را طبق طرح بافت لابلای نخهای تار قرار میدهد.

انواع دهنه

انواع دهنه را میتوان نسبت به نوع تشکیل، چگونگی تشکیل، لحظه تشکیل و نوع دهنه در لحظه دفتین زدن، تقسیم کرد.

الف- نوع تشکیل دهنه

دهنه کار به سه طریق تشکیل میشود.

– دهنه رو

در این نوع تشکیل دهنه، فقط قسمتی از نخ های تار به بالا برده میشود و بقیه در سطح ماشین باقی می ماند. شکل 2، چگونگی یک دهنه رو را نشان میدهد و دیده میشود که نخ هایی که به بالا برده شده تحت تأثیر کشش زیاد قرارگرفته اند.

– دهنه زیر

اگر برای ایجاد دهنه فقط قسمتی از نخ های تار به زیر کشیده شود و بقیه در سطح ماشین باقی بماند، دهنه زیر تشکیل میشود. شکل ۳. امروزه این نوع دهنه به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمیگیرد.

– دهنه رو، زیر

دهنه رو زیر بدین ترتیب تشکیل میشود که هر دو گروه نخ های تار برای تشکیل دهنه همزمان به بالا و پایین برده میشود. درنتیجه ارتفاع دهنه توسط هر دو گروه نخ ایجاد شده و زمان تشکیل دهنه به مراتب کمتر میشود. شکل 4.

این نوع دهنه کام ً ایده آل است و امروزه در ماشین هایی که با دور زیاد کار میکنند، مورد استفاده قرار میگیرد.

ب- چگونگی تشکیل دهنه

درصورتیکه تشکیل دهنه با بیش از دو ورد انجام گیرد، بدو طریق دهنه ایجاد میشود.

– دهنه نامنظم

اگر کلیه وردهایی که به بالا برده میشود و تمام وردهایی که به پایین میآید در یک ارتفاع قرار گیرد نخ های تار، یک دهنه نامنظم را تشکیل میدهد. شکل ۵.

– دهنه منظم

اگر وردها را به طریقی به بالا و پایین بیاوریم که کلیه نخ های تار رو و زیر در یک سطح قرار گیرد دهنه منظم تشکیل میشود. شکل 6. به منظور ایجاد این دهنه باید وردهای پشت را در ارتفاع بالاتری قرار داد.

اگر شکل های ۵ و ٦ با یکدیگر مقایسه شود معلوم میگردد که در دهنه منظم، حامل نخ پود از میان نخ های تار کاملا موازی عبور کرده و با نخ های تار تماسی ندارد. مهمترین نقص این دهنه نایکنواخت بودن کشش در نخ وردهای مختلف است و این به علت آن است که وردها به ارتفاعهای متفاوت بالا برده شده است. بدین دلیل در این نوع تشکیل دهنه نمیتوان از تعداد وردهای زیادی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن