دسته‌های محصولات الیاف

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
1.4 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399
1.5 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399
ايرانی
نمره 1 پست
24 فروردین 1399
ايرانی
نمره 1 سفيد
24 فروردین 1399
ايرانی
نمره 2 پست
24 فروردین 1399
ايرانی
نمره 2 سفيد
24 فروردین 1399
1.5 Recycle
24 فروردین 1399
1.5 Virgin
24 فروردین 1399
2 Recycle
24 فروردین 1399
2 Virgin
24 فروردین 1399
3 Recycle
24 فروردین 1399
3 Virgin
24 فروردین 1399
4 Recycle
24 فروردین 1399
4 Virgin
24 فروردین 1399
اندونزی
1.2 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399
تايوان
1.2 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399