دسته‌های محصولات نخ

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
هندی
100% ويسكوز نمره 5
18 فروردین 1399
خارجی
150/48 مشكی
20 فروردین 1399
هندی
28/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ايرانی
16/1 اوپن
27 اسفند 1398
خارجی
16/1 اوپن
27 اسفند 1398
ايرانی
20/1 اوپن
27 اسفند 1398
خارجی
20/1 اوپن
27 اسفند 1398
ايرانی
20/1 رينگ
27 اسفند 1398
خارجی
20/1 رينگ
27 اسفند 1398
برند MC، كارتن ٣٢،٤٠٠ كيلويی
28,300 تومان
اسپان ٣٠/١ چينی
24 اسفند 1398
برند گوتكس، كارتن ٣٣،٢٨٠ كيلويی
28,000 تومان
اسپان ٣٠/١ چينی
24 اسفند 1398
برند ويتكس، كارتن ٣٣،٢٨٠ كيلويی
28,500 تومان
اسپان ٣٠/١ چينی
24 اسفند 1398
30/1 اسلپ
27 اسفند 1398
ايرانی
30/1 اوپن
27 اسفند 1398
خارجی
30/1 اوپن
27 اسفند 1398
ايرانی
28,000 تومان
30/1 رينگ
27 اسفند 1398
رنگ بندی كامل
30/1 رينگ رنگی ايرانی
27 اسفند 1398
ايرانی
30/1 رينگ مشكی
27 اسفند 1398
برند MC، چينی, كارتن ٣٢،٤٠٠ كيلويی
30/1 رينگ مشكی
27 اسفند 1398
چينی، كيسه ای، ٢٥ كيلويی
30/1 رينگ مشكی
27 اسفند 1398
ايرانی
30/1 رينگ ملانژ
27 اسفند 1398
چينی، از ابری تا ذغالی، كيسه ٢٥ كيلويی
30/1 رينگ ملانژ خارجی كيسه ای
27 اسفند 1398
ايرانی
40/1 رينگ
27 اسفند 1398
ايرانی
20/100 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
20/100 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
20/100 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
20/100 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
20/150 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
20/150 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
20/50 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
20/50 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
20/75 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
20/75 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
20/75 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
20/75 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
30/100 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
30/100 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
30/100 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
30/100 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
40/100 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
40/100 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
40/100 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
40/100 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
40/150 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
40/150 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
40/150 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
40/150 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
40/75 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
40/75 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
40/75 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
40/75 مشكی
16 فروردین 1399
ايرانی
70/300 سفيد
16 فروردین 1399
خارجی
70/300 سفيد
16 فروردین 1399
ايرانی
70/300 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
70/300 مشكی
16 فروردین 1399
خارجی
نمره 1000
23 فروردین 1399
خارجی
نمره 175
23 فروردین 1399
خارجی
نمره 375
23 فروردین 1399
خارجی
نمره 540
23 فروردین 1399
ايرانی
100/192 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
100/192 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
100/36 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
100/36 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
100/48 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
100/48 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
١٠٠٠/١٩٢ براق
23 فروردین 1399
ايرانی
١٠٠٠/١٩٢ مات
23 فروردین 1399
ايرانی
150/48 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
150/48 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
300/144 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
300/144 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
300/218 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
300/218 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
300/96 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
300/96 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
40/24 براق
20 فروردین 1399
ايرانی
40/24 مات
20 فروردین 1399
ايرانی
400/218 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
400/218 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
50/24 براق
20 فروردین 1399
چينی، برند MC, كارتن ٣٤ كيلويی
50/24 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
50/24 مات
20 فروردین 1399
23 فروردین 1399
ايرانی
50/36 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
600/96 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
600/96 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
75/144 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
75/144 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
75/36 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
75/36 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
75/72 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
75/72 مات
23 فروردین 1399
ايرانی، 50/50
نمره 10 اوپن
9 فروردین 1399
ايرانی، 70/30
نمره 10 رينگ
9 فروردین 1399
ايرانی، 80/20
نمره 10 رينگ
9 فروردین 1399
ايرانی, 70/30
نمره 6 اوپن
9 فروردین 1399
ايرانی, 80/20
نمره 6 اوپن
9 فروردین 1399
ايرانی، 65/35
نمره 6 رينگ
9 فروردین 1399
ايرانی, 70/30
نمره 6 رينگ
9 فروردین 1399
ايرانی، 65/35
نمره 10 اوپن
9 فروردین 1399