دسته‌های محصولات نخ اسپان

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
ايرانی
16/1 اوپن
27 اسفند 1398
خارجی
16/1 اوپن
27 اسفند 1398
ايرانی
20/1 اوپن
27 اسفند 1398
خارجی
20/1 اوپن
27 اسفند 1398
ايرانی
20/1 رينگ
27 اسفند 1398
خارجی
20/1 رينگ
27 اسفند 1398
برند MC، كارتن ٣٢،٤٠٠ كيلويی
28,300 تومان
اسپان ٣٠/١ چينی
24 اسفند 1398
برند گوتكس، كارتن ٣٣،٢٨٠ كيلويی
28,000 تومان
اسپان ٣٠/١ چينی
24 اسفند 1398
برند ويتكس، كارتن ٣٣،٢٨٠ كيلويی
28,500 تومان
اسپان ٣٠/١ چينی
24 اسفند 1398
30/1 اسلپ
27 اسفند 1398
ايرانی
30/1 اوپن
27 اسفند 1398
خارجی
30/1 اوپن
27 اسفند 1398
ايرانی
28,000 تومان
30/1 رينگ
27 اسفند 1398
رنگ بندی كامل
30/1 رينگ رنگی ايرانی
27 اسفند 1398
ايرانی
30/1 رينگ مشكی
27 اسفند 1398
برند MC، چينی, كارتن ٣٢،٤٠٠ كيلويی
30/1 رينگ مشكی
27 اسفند 1398
چينی، كيسه ای، ٢٥ كيلويی
30/1 رينگ مشكی
27 اسفند 1398
ايرانی
30/1 رينگ ملانژ
27 اسفند 1398
چينی، از ابری تا ذغالی، كيسه ٢٥ كيلويی
30/1 رينگ ملانژ خارجی كيسه ای
27 اسفند 1398
ايرانی
40/1 رينگ
27 اسفند 1398
خارجی رنگبندی كامل
30/1 رينگ رنگی
27 اسفند 1398
چينی، برند ويتكس
40/1 رينگ
27 اسفند 1398