دسته‌های محصولات نخ ویسکوز

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
هندی
100% ويسكوز نمره 5
18 فروردین 1399
هندی
40/2 اوپن 65/35
18 فروردین 1399
ايرانی
نمره 20/1 اوپن
16 فروردین 1399
چينی
نمره 20/1 اوپن
16 فروردین 1399
هندی
نمره 20/1 اوپن
16 فروردین 1399
ايرانی
نمره 20/1 رينگ
16 فروردین 1399
چينی
نمره 20/1 رينگ
16 فروردین 1399
هندی
نمره 20/1 رينگ
16 فروردین 1399
ايرانی
نمره 20/2 اوپن
16 فروردین 1399
چينی
نمره 20/2 اوپن
17 فروردین 1399
هندی
نمره 20/2 اوپن
17 فروردین 1399
ايرانی
نمره 20/2 رينگ
16 فروردین 1399
چينی
نمره 20/2 رينگ
17 فروردین 1399
هندی
نمره 20/2 رينگ
17 فروردین 1399
ايرانی
نمره 30/1 اوپن
16 فروردین 1399
چينی
نمره 30/1 اوپن
16 فروردین 1399
هندی
نمره 30/1 اوپن
16 فروردین 1399
ايرانی
نمره 30/1 رينگ
16 فروردین 1399
چينی
نمره 30/1 رينگ
16 فروردین 1399
هندی
نمره 30/1 رينگ
16 فروردین 1399
ايرانی
نمره 30/1 ورتكس
16 فروردین 1399
چينی
نمره 30/1 ورتكس
18 فروردین 1399
هندی
نمره 30/1 ورتكس
18 فروردین 1399
ايرانی
نمره 30/2 اوپن ايرانی
17 فروردین 1399
چينی
نمره 30/2 اوپن
17 فروردین 1399
هندی
نمره 30/2 اوپن
18 فروردین 1399
ايرانی
نمره 30/2 رينگ
17 فروردین 1399
چينی
نمره 30/2 رينگ
17 فروردین 1399
هندی
نمره 30/2 رينگ
18 فروردین 1399
ايرانی
نمره 40/1 اوپن
16 فروردین 1399
چينی
نمره 40/1 اوپن
16 فروردین 1399
هندی
نمره 40/1 اوپن
16 فروردین 1399
ايرانی
نمره 40/1 رينگ
16 فروردین 1399
چينی
نمره 40/1 رينگ
16 فروردین 1399
هندی
نمره 40/1 رينگ
16 فروردین 1399
ايرانی
نمره 40/2 اوپن
17 فروردین 1399
چينی
نمره 40/2 اوپن
17 فروردین 1399
هندی
نمره 40/2 اوپن
18 فروردین 1399
ايرانی
نمره 40/2 رينگ
17 فروردین 1399
چينی
نمره 40/2 رينگ
17 فروردین 1399
هندی
نمره 40/2 رينگ
18 فروردین 1399