دسته‌های محصولات نخ پنبه

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
هندی
28/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ايرانی
10/1 اوپن
28 اسفند 1398
تركمن
10/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
10/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
تركمن
10/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
ايرانی
12/1 اوپن
28 اسفند 1398
ازبكستان
16/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
16/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
16/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ايرانی
16/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
تركمن
16/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
ايرانی
18/1 اوپن
28 اسفند 1398
تركمن
18/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
ازبكستان
20/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
20/1 اوپن
28 اسفند 1398
تركمن
20/1 اوپن
28 اسفند 1398
ازبكستان
20/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ايرانی
20/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ايرانی
20/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
تركمن
20/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
ايرانی
20/2 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
20/2 رينگ
28 اسفند 1398
ايرانی
24/1 اوپن ايرانی
28 اسفند 1398
ازبكستان
24/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان
26/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
هندی
26/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ايرانی
28/1 اوپن
28 اسفند 1398
ازبكستان
28/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
30/1 اسلپ
28 اسفند 1398
ازبكستان
30/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
30/1 اوپن
28 اسفند 1398
تركمن
30/1 اوپن تركمن
28 اسفند 1398
ازبكستان، برند سانتكس
پنبه 30/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان, برند سلطان
130,000 تومان
30/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان، برند كمت
رينگ كامپكت ازبكستان
28 اسفند 1398
ازبكستان، برند گلوبال
پنبه 30/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان, برند يوزتكس
30/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
هندی
30/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
تركمن
30/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
ايرانی
30/2 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
30/2 رينگ
28 اسفند 1398
40/1 اسلپ
28 اسفند 1398
ايرانی
40/1 اوپن
28 اسفند 1398
ازبكستان, برند سانتكس
پنبه 40/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان، برند سلطان
پنبه 40/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان، برند كمت
پنبه 40/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان، برند گلوبال
پنبه 40/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
ازبكستان، يوزتكس
پنبه 40/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
هندی
40/1 رينگ كامپكت
28 اسفند 1398
تركمن
40/1 كارد رينگ
28 اسفند 1398
ايرانی
40/2 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
40/2 رينگ
28 اسفند 1398
ازبكستان
6/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
6/1 اوپن
28 اسفند 1398
ازبكستان
8/1 اوپن
28 اسفند 1398
ايرانی
8/1 اوپن
28 اسفند 1398