دسته‌های محصولات نخ FDY

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
ايرانی
100/192 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
100/192 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
100/36 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
100/36 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
100/48 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
100/48 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
١٠٠٠/١٩٢ براق
23 فروردین 1399
ايرانی
١٠٠٠/١٩٢ مات
23 فروردین 1399
ايرانی
150/48 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
150/48 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
300/144 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
300/144 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
300/218 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
300/218 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
300/96 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
300/96 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
40/24 براق
20 فروردین 1399
ايرانی
40/24 مات
20 فروردین 1399
ايرانی
400/218 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
400/218 مات
23 فروردین 1399
چينی، برند MC, كارتن ٣٤ كيلويی
50/24 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
50/24 مات
20 فروردین 1399
23 فروردین 1399
ايرانی
50/36 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
600/96 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
600/96 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
75/144 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
75/144 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
75/36 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
75/36 مات
23 فروردین 1399
ايرانی
75/72 براق
23 فروردین 1399
ايرانی
75/72 مات
23 فروردین 1399